Znalos cv v anglietine

Preklad vytvorených textov nie je jednoznaèný. Je to »a¾ká úloha, ktorá si vy¾aduje veµa zaujímavých, dokonalých jazykových znalostí. Èasto je úlohou prekladateµa urobi» dôle¾ité rozhodnutia týkajúce sa koneèného vzhµadu prekladu. To platí najmä pre literárne preklady. Výber medzi veµmi dlhým a obzvlá¹» dobrým prekladom nie je pre prekladateµa veµkou výzvou. Preklad v¹etkých typov textov v¹ak neexistuje. Napríklad vo vedeckých alebo úradných textoch mô¾u existova» frázy, ktorých nesprávna interpretácia mô¾e vyvola» opravu chýb.

Osoba, ktorá sa zaoberá prekladom, zvyèajne predstavuje veµmi nepohodlnú pozíciu. Prikazuje prekladateµovi, aby prelo¾il text, èím mu v¹etku dôveru. Neposkytuje príslu¹nú ponuku kvôli nedostatku jazykových znalostí, aby mohol overi» preklad textu. Mô¾e sa dosta» od dodatoèného platenia druhého prekladateµa, ktorý vyjadrí svoj názor. Najmä výnimky sú prítomné dokonca aj nevyhnutné. V tomto prípade sa náklady automaticky zvý¹ia. Èas, ktorý musí pou¾ívateµ venova» prekladu, sa zvy¹uje a zvy¹uje. Z aktuálnych dôvodov v¾dy stojí za to vyu¾i» slu¾by spoµahlivých a skúsených prekladateµov.

Krakov je známy svojimi spisovateµmi. Vo svojom tieni sú skryté dokonalí tlmoèníci. ©koly z Krakova nechcú by» mimoriadne výnimoène drahé! Dobrý prekladateµ ponúka iba slu¾by v hodnote individuálnej ceny. Nie je v¹ak dôle¾ité oèakáva» veµmi nízke ceny, preto¾e èasto, ako vieme, to znamená rovnako nízku kvalitu. Je v¾dy správne po¾iada» tlmoèníka o kvalitu svojej verzie v úlohách predchádzajúcich prekladov. Toto by sa nemalo podceòova». Obvykle sú prvými prvkami pri výbere dodávateµa. Dobrý prekladateµ by mal s rados»ou zdieµa» svoju predchádzajúcu prácu. Ich znaèka by mala by» hlavným determinantom pre nás.