Ustav psychiatrie a neurologie f9

Rovnaké je to s hlavnými in¹titúciami vedeckého výskumu v Poµsku sa nachádza vo Var¹ave bola zalo¾ená v roku 1951 so skupinou my¹lienkových psychiatrov a neurológov, súèasného silného NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, In¹titútu psychiatrie a neurológie. Hodnota ústavu svedèí aj fakt, ¾e od roku 1992 pôsobí v oblasti výskumu a veµkosti cvièenie so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra je jeho vlastné ¹íri v obore psychiatrie a neurológie, koordinácia je v triede krajiny, ktoré poskytujú konzultácie ¹tátnym orgánom v týchto èastiach (správy o zneu¾ívaní drog, správu o HIV a AIDS, práce na programe povedomia alkohol a èinnos» diagnostickú a lieèebnú (hospitalizácie a lieèby v ambulantných prostrediach. Zariadenie be¾í a vydáva (dva medzinárodné èasopisy, cvièenia a doktorandské ¹kolenia. Ústav tvoril dvadsa»tri kliniky (vrátane neurózy klinika, oddelenia klinickej rehabilitácia, oddelenie detskej a dorastové psychiatrie, Neurologické klinika a vedeckých pracovísk (napr. Department of Public Health, divízia závislos» starostlivosti a pomoci. OK znanylekarz.pl odborníci ústavu tie¾ získa» cenné a mimoriadne výnosné názory. Pacienti chvália prístup odborníka k pacientovi, jeho profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a lieèby. Bohu¾iaµ, Ústav psychiatrie a neurologie zápasí so znaènými problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a budova potrebuje zásadnú rekon¹trukciu, pre ktoré neexistuje ¾iadna finanèné prostriedky. Malý poèet kúpeµní, deravé strechy, netesné okná, plesnivé steny, zní¾enie personálnych, neschopnos» izolova» vá¾ne chorý a riad komfortné podmienky sa pova¾ujú aj keï niektoré problémy ústavu. Otázka finanèných prostriedkov na opravy kliniky je citlivou zále¾itos»ou a hovorca ministerstva zdravotníctva chce "prosperity ministerskej portfólio." Mali ma» v blízkej budúcnosti môc» vyklopi» finanèné prostriedky na rekon¹trukciu a in¹titút bude môc» pokraèova» vo svojej misii aktivity od úsvitu do.