Povinnos zaznamenava fixne aktiva

Ka¾dý podnikateµ má podµa platného zákona o úètovníctve úèel uchováva» záznamy o majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Aktíva znaèky sú: pôda, trvalé po¾ívanie pozemkov, domov a budov, strojov, automobilov, nábytku a vlastné zariadenia, ktorého cena v sezóne získa» presiahne èiastku tritisíc pä»sto dobrých ¾ivot tie¾ potrebuje v spoluvlastníctve alebo vo vlastníctve daòovníka alebo podnikania. Vyzvaní na zadanie aktíva na hmotný majetok zaregistrova» pokraèuje v máji, v ktorom bol zakúpený.

Evidencia hmotného majetku, je pravdepodobné, ¾e ¾i» in¹talovaný v umeleckých publikácií zakúpené v tlaèi úloh, tlaèené na dohodách s zdravých rubrikami zo svojho poèítaèa, stránky vytvorené s ruène »ahané tabelkami alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuµkách, ale polo¾ky musia ma» v¹etky údaje potrebné pre registráciu. Dôvodom je branego ruèné vyplnenie v dokumente spoloènosti.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré majú pôvodnú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a uvá¾livo pou¾i» údaje dokladu o nákupe, popis majetku, symbol Klasifikácia dlhodobého majetku, je cena pôvodná sadzba odpisov (spojený tam po rokoch pou¾ívania, vý¹ka odpisov aktualizované poèiatoènú hodnotu, vý¹ku odpisov odpisov a dátum ukonèenia spolu s poznámkou o jej ¾iadosti. V predajnom úspechu opatrenia zadajte dátum predaja, ak dôjde k znièeniu dlhodobého majetku, prilo¾te správu o likvidácii. S ohµadom na platný zákon musí spoloènos» uchováva» v¹etky doklady potvrdzujúce nadobudnutie investièného majetku.