Nebezpeeenstvo vybuchu drevneho prachu

Nebezpeèenstvo výbuchu v pracovnej miestnosti alebo na rôznych miestach je vec, ktorú nemo¾no trivializova». Stavebné právo vy¾aduje urèitý poèet ochrany pred výbuchmi v takom zmysle, a nie spojenie s ním bude urèite príle¾itos»ou vá¾nej tragédie. Apartmány so ¹peciálnou expozíciou na ceste explózie sú rôzne obchody a priemyselné haly. Je tu v¹etko, èo potrebujete, aby sa pripojil k ne¹»astiu: zodpovednos» horµavých plynov udr¾iava vojne s vysokou kapacitou, oheò èasto nedostatoèné vetranie. To v¹etko podporuje mo¾nos» výbuchu.

Osobitné bezpeènostné opatrenia by sa mali vykona» v prostredí popísanom vy¹¹ie. Pravidelné audity organizácie a pravidelné odstraòovanie v¹etkých ¹kôd sú veµmi dôle¾ité. Ak sa napríklad v elektrickom pohone pou¾ívajú kefy, v òom bude silné iskrenie, niekoµkonásobne vy¹¹ie ako pri be¾nej práci. Patríme aj podrobné ovládanie výbuchu v¹etkých flia¹ a nádob obsahujúcich horµavé plyny a látky. Vzduchový valec s výbu¹ným plynom sa mohol veµmi hlboko vyplni» predtým, ako bol umiestnený na konci explózie. Hoci plyny najèastej¹ie musia by» spojené so vzduchom v krátkej koncentrácii, aby mohli vstúpi» do explózie, v¾dy nie je to presne takýto subjekt, ktorý sa zhor¹uje.

Ïal¹ou vecou bezpeènosti je väzba ¹peciálnych svietidiel a tie¾ spínaèov svetiel. Ka¾dé osvetlenie osvetlenia spôsobí, ¾e iskra sa dostane do kontaktu s výsledkom zvý¹enej spotreby prúdu lampou v poèiatoènej fáze jej prevádzky. Hovorí tie¾ o ¾iarovkách a ¾iarivkách. Takáto iskra je veµa iniciova» výbuch v prítomnosti horµavého plynu. Pou¾ívanie ¹peciálnych výbu¹ných svietidiel a spínaèov znaène obmedzuje toto riziko, ale v¾dy najdôle¾itej¹ou otázkou je bezpeèné uskladnenie plynov a horµavých a výbu¹ných látok.