Masove mlyneeky zelmerove diely

V niektorých stravovacích zariadeniach je potrebné rozdrvi» mrazené mäso. To by malo by» vybavené potrebným zariadením, takzvanými vlkmi. Takéto vlky sú znaèný elektrický stroj, ktorý má veµký vstup na vlo¾enie tela do zmrznutej kon¹trukcie a na misku, ktorá ju dodáva na skartovanie na men¹ie èasti.

To sa robí vïaka dobrému vplyvu na mrazené mäso. Ako vieme, mrazené materiály sú tvrdé, ale nevy¾adujú rezanie s ostrým no¾om - rozpadajú sa na malé èasti pod vplyvom silného nárazu alebo tlaku. To je presne to, èo sa deje s mäsom u vlkov, ktorých porcia je zalo¾ená na tom istom princípe ako výroba mlynèeka na mäso.

Vlci pre mrazené telo boli vyrobené z prvkov vysokej kvality, »a¾kých a pevných a nie veµmi citlivých na mechanické po¹kodenie. Zabezpeèujú drvenie tvrdých látok, tak¾e ich forma chce by» odolnej¹ia ne¾ to, èo pova¾ujú za rozdrvené. Vlci na gastronómiu sú zvyèajne vyrobené z liatiny, èo zaruèuje trvanlivos» zariadenia. Sú elektricky poháòané a náklady na takéto zariadenia sú takmer jeden a pol tisíc v ¹peciálnych predajniach s gastronomickým vybavením. Úspech hotových podnikov je súèasný a nevyhnutný výdavok, preto¾e za takýchto podmienok je veµmi èastá potreba roztrie¹tenia predtým zmrazeného mäsa a potom len takéto mleté tepelné spracovanie. Navy¹e, v niektorých podnikoch, ako dôkaz spracovanie mäsa, rozdelili ich do ¹truktúr mrazené a následne balia do individuálneho filmu, preto¾e rozmrazovanie mäsa Aj rozomelú je, a potom znovu zmrazi» je v rozpore s normami zdravotnícke a epidemiologické. Pre brúsenie nový alebo rozmrazené mäso sa otáèa mierne odli¹né zariadení urèených teraz brúsi» mäso mäkké, kon¹trukciu a chodí do kontaktu s prúdom sú rozdielne. & Nbsp; Vlk telo zmrazi» je zvyèajne kon¹trukcie relatívne objemné a teda nepou¾iteµné v ka¾dodenných podmienkach.