Interpretaena teoria

Preklad danej frázy z jedného jazyka do druhého sa uskutoèòuje nielen písomne. Na trhu je ponuka pre hlavy, ktoré sa ¹pecializujú na tlmoèenie budov, v súèasnom konzekutívnom a simultánnom tlmoèení. Patria k najobtia¾nej¹ím typom prekladov, preto¾e ich preklada», prekladateµ chce nielen u¾itoèné vedomosti, ale aj odolnos» voèi stresu, schopnos» uzavrie» a dokonca takú èas» tvorivosti.

Postupné vs simultánneKeï u¾ bolo spomenuté skôr, rozli¹ujeme ústne interpretácie ako konsekutívne a simultánne tlmoèenie. Prvá z nich poèíta s poslednou, ktorú prekladateµ hrá s prekladom vyhlásení poèas prestávok, ktoré hovoriaca osoba produkuje poèas svojho diskurzu. Tento typ prekladov sa zhroma¾ïuje, ak je publikum krehké. Potom mô¾u ¾i» nejaké tlaèové konferencie alebo obchodné stretnutia. Simultánne interpretácie, tie¾ známe ako simultánne interpretácie, sa vykonávajú v zvukovo izolovaných kabínach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje, do slúchadiel. Ka¾dý prekladateµ robí takýto preklad 20 minút a potom sa zmení. Preklad hovoriacej osoby je viditeµný v slúchadlách, ktoré majú µudí v urèitej udalosti. V skupinách prípadov simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (nauèeného do aktívneho (natívneho jazyka.

Perfektný prekladateµ?Prekladateµ, ktorý je vá¹nivý pre simultánne tlmoèenie, inzeruje veµa stresu, reflexov a primeranej dikcie. Existuje teda jeden z najväè¹ích typov prekladov, ktoré mo¾no vykona» - µudia s týmto správaním majú zvyèajne dos» intenzívne kurzy, ktoré sú jeden rok alebo dva a zlo¾ia skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.