Diskusia v anglickom jazyku

Tlmoèenie je na sade, aby sa uµahèila komunikácia medzi dvoma µuïmi, ktorí nekomunikujú v modernom jazyku. Tak¾e keï vo v¹etkých oblastiach, tlmoèenie sa poèíta pre vzdialené kategórie. Jedným z nich je konferenèné tlmoèenie. A na èo sa skutoène spoliehajú a kedy ich stojí za to pou¾i»?

Na èo sa poèíta konferenèný tlmoèník?Takéto konferenèné výklady prebiehajú hlavne v konferenènom médiu. Mô¾u sa uskutoèòova» poèas rôznych diskusií alebo dôle¾itých obchodných stretnutí. Mo¾no, medzi nimi, prekladajú interpretácie postupne alebo súèasne. Ak sa pri rozhovoroch stretne viac ¾ien z bohatých krajín, zvyèajne sa uskutoèòuje simultánne tlmoèenie. Tieto po sebe nasledujúce sa menej a menej pou¾ívajú, preto¾e nepriná¹ajú také silné produkty.

In¹titucionálny trh a va¹eRozdeµujeme na¹e konferenèné preklady na dva typy trhu. Je to tak in¹titucionálny trh, ako aj súkromný trh. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC èasto majú viacjazyèné stretnutia. Potom sa chcete trénova» z niekoµkých cudzích jazykov pre jedného z va¹ich rodených hovorcov. Takýto konferenèný tlmoèník musí by» presvedèený obrovskými informáciami a veµkými zruènos»ami. Nestaèí len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal by» plynulý v rôznych jazykoch. Vïaka tomu bude automaticky preklada» celé konferencie bez ohµadu na to, kto sa na nich zúèastní. Pokiaµ v¹ak ide o súkromný trh, celá situácia vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na týchto konferenciách sa zúèastòujú aj postavy z dvoch ïal¹ích krajín. Na stretnutí dostávame prekladateµov, ktorí dokonale hovoria len dvomi ¹pecifickými jazykmi.

Chcete sa sta» prekladateµom?Tak¾e ak premý¹µame o tom, ¾e sa staneme prekladateµom, mali by sme dokonèi» na¹e myslenie o tomto materiáli. Interpretácia u¾ vytvára priame podkategórie. Ak sa chceme dosta» k konferenènému tlmoèeniu, musíme ma» naozaj veµké znalosti. Mali by sme plynulo prinajmen¹om v niektorých cudzích jazykoch. Vïaka na¹im slu¾bám ju medzinárodné in¹titúcie radi vyu¾ijú. A ak budeme pracova» pre nich, urýchlene budeme rýchlo zlep¹ova» svoje pocity a da» si príle¾itos» získa» e¹te efektívnej¹iu prax.