Kolposkopia z frankfurtu

Colposcope je nevyhnutné zariadenie, ktoré sa pou¾íva vo veµkej miere v oblasti vykonávania testov v kombinácii s ochoreniami krèka maternice. Poskytuje cytologické vy¹etrenie vaginálnych a krèných sterov.

V súèasnosti sú v¹etky kolposkopy