Jedlo a beh

Rastúca ¾ivotná úroveò znamená, ¾e èasto jedeme mimo domova. Bary, re¹taurácie, kaviarne s rýchlym obèerstvením sú veµmi populárne najmä medzi mladými µuïmi. Hamburgery, hranolky, kebab sú obµúbené jedlá mnohých ¾ien. Pomaly

Vzduch legnica

Deò za dòom, a to ako v dielni, rovnako ako práca sme obklopení przeró¿nymi externé látky, ktoré tvoria ná¹ dôraz na kvalitu a osudu. Okrem základných uwarnkowañ, ako napríklad: v mieste,