Anglicky ueiteu gniezno

Mnoho µudí spája povolanie prekladateµa najmä s prekladmi rozlièných textov, kníh alebo dokumentov, ale rozsah knihy je úspe¹ný pri tvorbe tejto práce s veµkým dopytom po tlmoèení. Prekladateµ by mal v záujme plnenia svojej funkcie dobre poskytnú» vysokú jazykovú spôsobilos» a podrobné vedomosti dôle¾ité v rámci svojej ¹pecializácie a neustále budova» na¹e schopnosti prostredníctvom sebahodnotenia.

Mnoho odborníkov v¹ak poskytuje ¹kolenie a písomné a ústne, ich majetok je prísne atypický a silný, keï hovorí, ¾e prekladateµ, ktorý robí oba tieto modely, vykonáva dve samostatné profesie.Stojí za to, aby sa medzi verbálnym a písomným prekladom spojil výkon. Písomné preklady mô¾u by» predå¾ené na dlh¹í èas, rovnako ako ich podrobnosti a skutoènú prezentáciu základov daného zdrojového textu. Pri príprave cieµového textu je èasto potrebné pou¾íva» slovníky tak, aby spôsobovali najvy¹¹iu vecnú hodnotu. Pozícia tlmoèníka je reflexívna, schopnos» okam¾ite prelo¾i» poèutú reè, starostlivo vidie» a poèúva» reproduktor. Získanie vedomostí, ktoré vám umo¾òujú vytvára» dobré orálne preklady, je nároèné, vy¾aduje veµa rokov práce a pocity èloveka, ktorý chce kúpi» v¹etky atribúty profesionála. Znalos» v súèasnom obchode je mimoriadne dôle¾itá, preto¾e kvalita interpretácie závisí od znalosti prekladateµa aj jeho znalosti efektívneho a spoµahlivého výkladu celého prejavu reèníka.Tlmoèníci sa pou¾ívajú okrem iného poèas rozhovorov, delegácií a poèas rozhovorov a obchodných stretnutí. Rozsah práce tlmoèníka je nepochybne ¹iroký. Táto profesia v¾dy vykonáva tú¾bu ma» ¹pecializovanú vedu v jednej oblasti, tak¾e okrem jazykových kompetencií by mal dobrý tlmoèník vedie» aspoò jednu vec, okrem jazykov.